[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  

  

ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มบริหารบุคคล

พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559


นายประพนธ์ ถนอมศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล


ขอบข่ายงาน กลุ่มบริหารบุคคล

3.1การวางแผนอัตรากำลัง
3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.5 การลาทุกประเภท
3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.7 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.8 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.9 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.10 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
3.11 การส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.12 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.13 การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต


เข้าชม : 516


ข้อมูลสารสนเทศ 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการนักเรียน 15 / ก.ค. / 2559
      งานแนะแนว 15 / ก.ค. / 2559
      งานห้องสมุด 15 / ก.ค. / 2559
      งานประชาสัมพันธ์ 15 / ก.ค. / 2559
      กลุ่มบริหารงบประมาณ 14 / ก.ค. / 2559


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th