[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  

  

ข้อมูลสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์

ศุกร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559


นางสาวดรรชนี คงช่วย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์             การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความรู้ความเข้าใจอันดี และให้การสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน

           
วิสัยทัศน์
         สื่อกลาง สร้างไมตรี หน้าที่ประชาสัมพันธ์พันธกิจ 
                        1.     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
                        2.     เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

                        3.     ประกาศยกย่อง เชิดชูกิจกรรม ผลงานของครูและนักเรียนให้เป็นที่ปรากฏ
                        4.     เสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าด้านวิชาการของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ 

กลยุทธ์ 
                        1.     บริการและพัฒนาระบบสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
                        2.     ประสานสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
                        3.     เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
                        4.     แนะนำโรงเรียนให้เป็นที่ศรัทธาและชุมชนยอมรับยกย่อง 


เป้าหมายในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
                       1.     เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
                        2.    เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจและสร้างความนิยมให้แก่ชุมชน อันนำมาซึ่งการให้ความสนับสนุนเกื้อกูลแก่โรงเรียน ตลอดจนให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย
                        3.    เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน บ้าน และชุมชนมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยอาศัยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนเป็นสื่อประสานการประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น
                       4.     เพื่อประเมินผลความต้องการของผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เพื่อให้โรงเรียนได้สนองความต้องการอย่างแท้จริงของสังคมและชุมชนได้อย่าง ถูกต้อง
                        5.     เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอันดีต่อโรงเรียน และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาตลอดไป 


 เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
                        1.     การจัดป้ายนิเทศหรือป้ายประกาศ
                        2.     การกระจายเสียงภายในโรงเรียน
                        3.     วารสารตะเคียนงาม , เว็บไซต์ , Social Network , แผ่นพับ , จุลสาร
                        4.     การส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
                        5.     การแจ้งกิจกรรมของโรงเรียน


การบริการประชาสัมพันธ์
                       1.  มี บุคลากรรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ทำงานโดยเฉพาะ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของ โรงเรียน
                       2.   การจัดบุคลากรรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่ตามที่แจ้งไว้ในรายนามคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์
                      3.  บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการบริหารที่ดี
                      4.  ผลงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนประสบความสำเร็จด้วยดีตามเป้าหมายเข้าชม : 797


ข้อมูลสารสนเทศ 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการนักเรียน 15 / ก.ค. / 2559
      งานแนะแนว 15 / ก.ค. / 2559
      งานห้องสมุด 15 / ก.ค. / 2559
      งานประชาสัมพันธ์ 15 / ก.ค. / 2559
      กลุ่มบริหารงบประมาณ 14 / ก.ค. / 2559


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th