[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  

  

ข้อมูลอื่นๆ
ทิศทางการจัดการศึกษา

จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554


ปรัชญาโรงเรียน

"เรียนสนุก  สุขภาพดี  มีปัญญา  มารยาทงาม  สืบสานสามัคคี  สำนึกดีสู่ชุมชน"


คำขวัญนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม    

"เรียนดี  มีพลานามัย  สร้างวิสัยทัศน์  พัฒนาคุณธรรม
"

วิสัยทัศน์
(Vision)

" คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาครูสู่มาตรฐาน สานสัมพันธ์ชุมชน ฝึกฝนเทคโนโลยี วิถีชีวิตพอเพียง"

พันธกิจ
(Mission)

1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเม้นคุณธรรมนำความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนยึดเป็นหลักในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และจรรยาบรรณครู
5. จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน
6. ให้บริการชุมชนและองค์กรชุมชน ในด้านวิชาการ เทคโนโลยี สถานที่ และบุคลากร


เป้าประสงค์
(Goal)

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และภูมิใจในความเป็นไทย

2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์สอดคล้องคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา
และมีคุณสมบัติตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสมกับครอบครัวและชุมชน
5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. โรงเรียน ชุมชน และองค์ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน
เข้าชม : 3382


ข้อมูลอื่นๆ 5 อันดับล่าสุด

      ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน 16 / ส.ค. / 2554
      ข้อมูลวัดตะเคียนงาม 8 / ส.ค. / 2554
      ข้อมูลเกี่ยวกับประแส 8 / ส.ค. / 2554
      ข้อมูลสภาพชุมชน 8 / ส.ค. / 2554
      ทำเนียบผู้บริหาร 8 / ส.ค. / 2554


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th