[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  

  

ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลสภาพชุมชน

จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554


ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนค่อนข้างแออัด ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำประแส
มีประชากรประมาณ 5,603 คน(ข้อมูลจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนจะมี
แหล่งอบายมุขหลายรูปแบบ เช่น การพนัน ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ หญิงบริการทางเพศ และยาเสพติด
รวมทั้งมี แรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานเป็นลูกจ้างทำประมงอีกเป็นจำนวนมาก
อาชีพหลักของชุมชน คือประมง ค้าขาย เกษตรกรรม และการแปรรูปผลผลิตจากการประมง

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

คือประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ซึ่งจะตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานับร้อยปี


2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 78.56 ประกอบอาชีพประมง
ร้อยละ99.80 นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 30,000 บาท

3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
3.1 โอกาส
3.1.1 ที่ตั้ง เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้วัด และหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน จึงทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนอีกด้วย
3.1.2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จะมีหลากหลายทั้งด้านสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา
3.1.3 การระดมทรัพยากร เนื่องจากมีประชาชนกลุ่มหนึ่งมีฐานะมั่นคง และให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงให้ความสนับสนุนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งให้ด้านงบประมาณ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และทุนการศึกษาของนักเรียน เป็นต้น

3.2 ข้อจำกัด

3.2.1 สภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียน จะมีแหล่งอบายมุขเป็นจำนวนมาก เช่นการพนัน
ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ยาเสพติด จึงทำให้มีนักเรียนส่วนหนึ่งเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับแหล่งอบายมุข
เหล่านั้น และจะเป็นปัญหาที่จะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
3.2.2 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนตกต่ำ เนื่องจากการทำมาหากินฝืดเคือง ปริมาณ
สัตว์น้ำลดลง ทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งมีรายได้น้อย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครู
และเด็กด้วย
3.2.3 ปัญหาอาชญากรรมจากแรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงาน
เป็นจำนวนมาก และมักก่อคดีอาชญากรรมบ่อยครั้งมาก บางครั้งจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชนที่จะต้องอยู่กันด้วยความหวาดระแวง


เข้าชม : 3170


ข้อมูลอื่นๆ 5 อันดับล่าสุด

      ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน 16 / ส.ค. / 2554
      ข้อมูลวัดตะเคียนงาม 8 / ส.ค. / 2554
      ข้อมูลเกี่ยวกับประแส 8 / ส.ค. / 2554
      ข้อมูลสภาพชุมชน 8 / ส.ค. / 2554
      ทำเนียบผู้บริหาร 8 / ส.ค. / 2554


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th