[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  

  

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554


โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตั้งขึ้นเมื่อ 23 กันยายน 2468 โดยขุนบูรพาภิผล
นายอำเภอแกลงร่วมกับราษฎรในสมัยนั้น สร้างเป็นอาคารชั่วคราวใกล้บริเวณ
วัดตะเคียนงามใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดตะเคียนงาม" ต่อมาอาคารเรียน
ได้ชำรุดทรุดโทรมลง พระครูเฮ้า ไกรแก้ว เจ้าอาวาสวัดตะเคียนงาม พร้อมด้วยราษฎรจึงได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ในที่ดินของนายฉิม การุญ
  ซึ่งได้บริจาคประมาณ 10 ไร่ โดยสร้างเป็นอาคารถาวรใต้ถุนสูง 5 ห้องเรียนแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2484
สมัยพระครูโฆษิตวิริยคุณ (แหวน วงศ์ทิม) เจ้าอาวาสองค์ต่อมาโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนวัดตะเคียนงามไกรแก้วราษฎร์รังสรรค์"
ต่อมาปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม"
จนถึงปัจจุบัน ครั้งแรกโรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี สังกัดกระทรวงธรรมการ
ต่อมาได้โอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงมหาดไทย
และโอนกลับมา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ 1 ตุลาคม 2523 จนถึงปัจจุบัน มีลำดับความเป็นมาดังนี้

ปี พ.ศ. 2468 เปิดเรียนครั้งแรกในระดับ ป.1 - 4 สังกัดกระทรวงธรรมการ
ปี พ.ศ. 2497 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กอีก 1 ชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2502 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2503 เปิดสอนชั้น ป.5 แทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2506 ประกาศให้เป็นโรงเรียนศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7
ปี พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2521 เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นภาคบังคับถึง ป.6
ปี พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2524 เป็นโรงเรียนชุมชน
ปี พ.ศ. 2535 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาต่อจาก ป.6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ระดับก่อนประถมศึกษา 2 ปี


ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 223 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส
มีที่ดินของโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 25 ไร่
โดยวัดตะเคียนงามให้ยืมใช้ประมาณ 15 ไร่
มีอาคารเรียน 4 หลัง 36 ห้องเรียน
มีอาคารประกอบ 13 หลัง
ครู 34 คน ชาย 11 คน หญิง 23 คน พนักงานราชการ 1 คน
ครูจ้างสอน 3 คน นัีกการฯ 2 คน

เปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับก่อนประถมศึกษา
- อนุบาล 1
- อนุบาล 2
2. ระดับชั้นประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น
- ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)
- ช่วงชั้นที่ 2 (ป.3 – ป.6)
3. ระดับมัธยมศึกษา
- ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)เข้าชม : 3889


ข้อมูลสารสนเทศ 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการนักเรียน 15 / ก.ค. / 2559
      งานแนะแนว 15 / ก.ค. / 2559
      งานห้องสมุด 15 / ก.ค. / 2559
      งานประชาสัมพันธ์ 15 / ก.ค. / 2559
      กลุ่มบริหารงบประมาณ 14 / ก.ค. / 2559


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th