[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  

  

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติโรงเรียนโดยละเอียด

พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554


โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2468 โดยมีขุนบูรพาภิผล นายอำเภอแกลง พร้อมด้วยขุนมุขประแสชน กำนันตำบลปากน้ำกระแสในขณะนั้น ร่วมกับราษฎรชาวปากน้ำกระแสเป็นผู้ตั้งขึ้น ระยะแรกตั้งอยู่ใกล้วัดตะเคียนงาม ต่อมาอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมลง จึงได้ย้ายไปก่อสร้างใหม่ในสถานที่ปัจจุบัน โดยมีนายฉิม การุญ
และพระครูเฮ้า ไกรแก้ว เจ้าอาวาสวัดตะเคียนงามเป็นผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้าง
ซึ่งในการก่อสร้างครั้งนี้มีพระครูเฮ้า ไกรแก้ว เป็นผู้นำในการก่อสร้างร่วมกับชาวปากน้ำกระแส อาคารถาวรได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อพ.ศ.25488 เป็นแบบ ป.2 พิเศษ ขนาด 10 ห้องเรียน

ครั้งแรกโรงเรียนได้ดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี สังกัดกระทรวงธรรมการ ต่อมาได้โอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2509 ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เปิดเรียนครั้งแรกสังกัดกระทรวงธรรมการ ดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี เปิดสอนชั้นประถม1 – 4
2. ปีการศึกษา 2497 เปิดสอนเด็กเล็กอีก 1 ชั้นเรียน และเปิดเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน เมื่อพ.ศ.2526
และพ.ศ.2529 เปิด 3 ห้องเรียน
3. ปีการศึกษา 2502 เปิดชั้นมัธยมศึกษา สอนถึงชั้น มัธยม 3 ต่อจากชั้น ประถม 4
4. ปีการศึกษา 2503 เปิดชั้น ประถม 5 แทนชั้น มัธยม 1
5. ปีการศึกษา 2506 ได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถม 7
6. ปีการศึกษา 2509 ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และโอนกลับมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2523
และเป็นโรงเรียนชุมชน เมื่อพ.ศ.2524
7. ปีการศึกษา 2521 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ ให้เรียนภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8. ปีการศึกษา 2535 ได้เปิดขยายชั้นเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน
9. ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนชั้นอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
1. นายปัตร บัณฑิตวงศ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2468 ถึง 2 สิงหาคม 2471 รวม 2 ปี 10 เดือน 9 วัน
2. นายเจี๋ยน กสิกรรม

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2471 ถึง 14 พฤศจิกายน 2471 รวม 3 เดือน10 วัน
3. นายเขื่อง วงศ์เดช

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2471 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2480 รวม 8 ปี 5 เดือน 15 วัน
4. นายถวน บรรจงอักษร

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2480 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2480 รวม 2 เดือน 11 วัน
5. นายลำไย คามจินดา

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2480 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2482 รวม 1 ปี 9 เดือน 29 วัน
6. นายเขื่อง วงศ์เดช

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่(ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2482 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2489 รวม 7 ปี 4 เดือน 29 วัน
7. นายดำรงค์ เฉลิมวงศ์

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2489 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2490 รวม 6 เดือน 29 วัน
8. นายเขื่อง วงศ์เดช

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2490 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2499 รวม 8 ปี 11 เดือน 29 วัน
9. นายสง่า ปรีชา

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2499 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2527 รวม 28 ปี 3 เดือน 8 วัน
10. นายประยูร เจริญชนม์

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2527 และผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2532
ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2544 รวม 17 ปี 4 เดือน 14 วัน
11. นายวิจิตร์ จิตร์เครือ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2544
ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 รวม 3 ปี 10 เดือน 7 วัน
12. นายสมนึก คงเจริญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2553
13. นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบัน
การพัฒนาโรงเรียนได้ดำเนินการมาเป็นลำดับ ดังนี้

ด้านอาคารสถานที่

สมัยนายสง่า ปรีชา เป็นผู้บริหารโรงเรียน

1. สร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พ.ศ.2499
2. ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ป.2 พิเศษ พ.ศ.2500 (รื้อถอนแล้ว)
3. สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 พ.ศ.2502 (รื้อถอนแล้ว)
4. สร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 6 ห้องเรียน พ.ศ.2508
5. สร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง พ.ศ.2508
6. สร้างส้วมขนาด 5 ที่ พ.ศ.2502
7. สร้างอาคารเรียน แบบ 017 พ.ศ.2503 (รื้อถอนแล้ว)
8. สร้างโรงอาหารแบบสามัญ 312 จำนวน 1 หลัง พ.ศ.2514
9. สร้างบ้านพักครู หลังที่ 2 พ.ศ.2516
10. สร้างถังประปาโรงเรียน
11. สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พ.ศ.2521
12. สร้างบ้านพักครู หลังที่ 3 พ.ศ.2519
13. สร้างบ้านพักครู หลังที่ 4 พ.ศ.2520
14. สร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต 8 ถึง พ.ศ.2521
15. สร้างส้วมขนาด 5 ที่ พ.ศ.2520
16 ติดตั้งประปาโรงเรียน พ.ศ.2522
17. สร้างหอประชุมเขื่องวงศ์เดช พ.ศ.2525
18. สร้างเสาธงใหม่ พ.ศ.2526

สมัยนายประยูร เจริญชนม์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

1. ขยายพื้นที่โรงเรียนไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ดินของวัดตะเคียนงาม จำนวน 15 ไร่เศษ เมื่อพ.ศ. 2527
2. กลบสระน้ำทำการเกษตร ปรับปรุงสนามกีฬา เป็นเงิน 190,000 บาท งบบริจาค พ.ศ.2528
3. สร้างอาคารเรือนพยาบาล โดยพระครูประภัทรวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดตะเคียนงาม
พร้อมกองทุนซซื้อยาจากนายแพทย์วิชัย ทรัพย์เจริญ เป็นเงิน 240,000 บาท
4. ต่อเติมโรงอาหาร เป็นเงิน 120,000 บาท งบสนับสนุนจาก สส.สิน กุมภะ
5. เทพื้นคอนกรีต อาคาร ป.02 สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 170,000 บาท
6. สร้างส้วม ขนาด 6 ที่ เป็นเงิน 60,000 บาท เงินงบประมาณ พ.ศ.2528
7. สร้างโรงเก็บรถจักรยานนักเรียน ขนาด 4 ? 30 เมตร เงินบริจาค 80,00 บาท พ.ศ.2529
8. ปี 2532 จัดทำท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียน ท่อคอนกรีต ทาสีอาคารเรียน แบบ 008 ขุดบ่อเลี่ยงปลา เป็นเงิน 235,000 บาท
9. ปี พ.ศ.2533 สร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน 1 หลัง ปรับปรุงสนามโรงเรียน สร้างส้วม ขนาด 6 ที่ สร้างสนามวอลเลย์บอล เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท
10. ปี พ.ศ.2534 จัดหาโต๊ะประชุมพร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุงสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท
11. ปี พ.ศ.2528 นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศาลาประชาคมปากน้ำประแสร์ “อนุสรณ์เขื่อง วงศ์เดช”
ซึ่งประชาชนมอบให้ จำนวนเงิน 1,800,000 บาท
12. ปี พ.ศ.2535 สร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 9 ? 9 เมตร ลึก 2.5 เมตร
งบประมาณของกรมโยธาธิการ เป็นเงิน 500,000 บาท
13. ปี พ.ศ.2536 สร้างอาคารห้องพละศึกษา ถิมดินสนามโรงเรียน ซ่อมบ้านพักครูหลังที่ 1 เป็นเงิน 203,800 บาท
14. ปี พ.ศ.2537 จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 60,000 บาท
15. ปี พ.ศ.2537 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 12 ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน 3,961,780 บาท
16. ปี พ.ศ.2537 สร้างส้วม แบบ 601/26 ขนาด 4 ที่ โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน 90,000 บาท
17. สร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน 120,000 บาท
18. ปี 2538 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 206/28 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามข้อเสนอของ สส.เสริมศักดิ์ การุญ 700,000 บาท สส.จักรพันธ์ ยมจินดา 70,000 บาท สส.ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ 700,000 บาท รวม 1,470,000 บาท
19. ปี พ.ศ.2538 ปรับปรุงสนามฟุตบอล โดยใช้เงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท
20. ปี พ.ศ.2539 สร้างเสาธง หอพระพุทธรูป โรงรถ ขนาด 6 ? 31 เมตร โดยใช้เงินบริจาค จำนวน 240,000 บาท
21. พ.ศ.2539 ทำรางระยาบน้ำสนามกีฬา โดยใช้งบสุขาภิบาล 350,000 บาท
22. ปี พ.ศ.2539 สร้างอาคารเรียนอนุบาล สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างอาคารฝึกงาน สร้างอาคารที่พักผู้ปกครอง ถมดินสนามกลบสระน้ำ สร้างรั้วคอนกรีตด้านหลัง โดยใช้งบ บริจาค 1,000,000 บาท สส.ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ 300,000 บาท
สส.เสริมศักดิ์ การุญ 200,000 บาท กำนันนพรัตน์ เอื้อตระกูล 40,000 บาท งบประมาณ 75,000 บาท
23. ปี พ.ศ.2540 สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 12 ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน 4,083,300 บาท
- ปูกระเบื้อง อาคารเรียน 350,000 บาท
- จัดทำห้องประชุม “เอื้อตระกูล” พร้อมอุปกรณ์ โดยใช้เงินบริจาคโดยกำนันนพรัตน์ เอื้อตระกูล จำนวน 280,000 บาท
- ปรับปรุงห้องบริหารงาน 3 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ โดยใช้เงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท
24. ปี พ.ศ.2541 สร้างโรงอาหารขนาด 2 ? 14 เมตร สร้างอาคารสหการโรงเรียน ขนาด 8 ? 12 เมตรปูกระเบื้องเซรามิค อาคาร 105/26 จำนวน 7 ห้องเรียน ปรับปรุงสนมฟุตบอล สนามเด็กเล่น ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปาโรงเรียน สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 ? 200 เมตร ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ทำสวนหย่อม ก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยใช้งบบริจาค 925,000 บาท งบสุขาภิบาลปากน้ำประแส จำนวน 500,000 บาท
25. ปี พ.ศ.2542 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห,ก ขนาด 5 ? 700 เมตร งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 1,750,000 บาท
- ขุดลอกสระน้ำ บ่อปลา และถมดินขอบสระ เป็นเงิน 75,000 บาท
- ต่อเติมโรงอาหาร ขนาด 20 ? 20 เมตร โดยใช้เงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท
- สร้างส้วมขนาด 4 ที่ ใช้เงินงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท
26. ปี พ.ศ.2542 จัดทำรางระบายน้ำภายในบริเวณโรงเรียน ยาว 500 เมตร เป็นเงิน 180,000 บาท
- สร้างอาคารเกษตร เงินบริจาค 25,000 บาท
- จัดทำที่ดื่มน้ำนักเรียน 2 ที่ 30 จุด เงินบริจาค 25,000 บาท
- สร้างศาลาไทยบริการข่าวสาร เงินบริจาค 25,000 บาท
- สร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 8 ? 24 เมตร ใช้งบ อบจ.ระยอง
ตามข้อเสนอของ สจ.จรัญ ความเพียร จำนวน 22,000 บาท
- จัดทำน้ำพุ และสวนหย่อมหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน โดยเงินบริจาคของนายองอาจ
นางปิยวรรณ ลายลักษณ์ศิริ จำนวน 50,000 บาท
- เปลี่ยนกระเบื้องอาคารเรียน แบบ 008 เงินงบประมาณ 20,000 บาท
27. ปี พ.ศ.2543 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เงินงบประมาณ 100,000 บาท
- สร้างสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 190,400 บาท
- เปลี่ยนกระเบื้องบ้านพักครู 2 หลัง เงินงบประมาณ 20,000 บาท
- ทอดผ้าป่าการศึกษาจัดหาเงินสร้างศูนย์การเรียน “ไกรแก้ว ราษฎร์รังสรรค์” เป็นอาคาร 2 ชั้น
ขนาด 12 x 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เป็นเงิน 5,850,000 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1,710,000 บาท
องค์การสะพานปลา 200,000 บาท
ผ้าป่าการศึกษา 3,750,000 บาท
- จัดทำซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน พร้อมประตูอัลลอยด์ 2 บาน
เงินบริจาคโดยกำนันนพรัตน์ คุณทัศนีย์ เอื้อตระกูล 240,000 บาท
28. ปี พ.ศ.2544 ปรับปรุงสนามฟุตบอล เงินงบประมาณ 99,000 บาท
- ปลูกต้นปาล์ม บริเวณโรงเรียน เงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท
- จัดทำแท่นกระถางคบเพลิง ขนาด 8 ? 4 เมตร เงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท
- สร้างอาคารตามโครงการธนาคารขยะ งบเทศบาลตำบลปกน้ำประแส จำนวน 30,000 บาท
- จัดหาเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง ติดตั้งศูนย์การเรียนไกรแก้วฯ เงินบริจาค 100,000 บาท
- นายจำลอง ครุฑขุนทด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนไกรแก้ว ราษฎร์รังสรรค์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2544

สมัยนายสมนึก คงเจริญ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

1. ปี พ.ศ.2548 - 2549 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าโรงเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน เงินงบประมาณ
และเงินโรงเรียน 100,000 บาท
2. ปี พ.ศ.2549 ปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาล โดยใช้เงินกองทุนเรือนพยาบาลและเงินบริจาค จำนวน 117,000 บาท
- ทาสีอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้เงินบริจาค และเงินงบประมาณ 51,000 บาท


ด้านวิชาการ


สมัยนายประยูร เจริญชนม์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

1. พัฒนาด้านวิชาการ จนเป็นที่ 1 ของจังหวัด ในปี 2530 และ 2531
2. ปี พ.ศ.2528 จัดตั้งกองทุน “เหลี่ยง – ตันหยง แสงแก้ว” จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อนำดอกผลมาจัดเป็นรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดี
3. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี เช่นเครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
4. ปีการศึกษา 2535 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ห้องเรียน
5. เปิดสอนวิชาชีพ พิมพ์ดีด และตัดเย็บเสื้อผ้า จัดหาเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 28 เครื่อง
เป็นเงิน 260,000 บาท จักรเย็บผ้า 5 คัน เป็นเงิน 28,500 บาท (เงินบริจาค)
6. จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่นโทรศัพท์ 2 เลขหมาย เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ภายในทุกอาคาร
7. ปี พ.ศ.2536 จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 36 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท (เงินบริจาค)
8. ปี พ.ศ.2537 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง งบประมาณตามข้อเสนอของ
- สส.จักรพันธ์ ยมจินดา 100,000 บาท
- สส.ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ 200,000 บาท
- ซื้อเพิ่มเติมด้วยเงินบริจาค 20 เครื่อง
9. นายประยูร เจริญชนม์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นในวันครู ปี 2537,2539
และ 2541 รางวัล “คนดี ศรี สปช.” และรางวัล “เข็มคุรุสดุดี” ประจำปี 2541
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9
และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปถมาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ปี 2541
10. ติดตั้งจานดาวเทียม 1 ชุด
11. ปี พ.ศ.2539 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการปฏิรูปการศึกษา
12. ปี พ.ศ.2540 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่ของจังหวัดระยอง
13. ปี พ.ศ.2542 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพิ่ม 12 ชุด งบ อบจ.ระยอง
- ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ 6+ เครื่อง เครื่องฉายวีดีทัศน์ 2 เครื่อง ติดตั้งห้องอนุบาลทุกห้อง
- ชนะเลิศการประกวดคัดไทยชั้น ป.6 ระดับจังหวัด และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของเขตการศึกษา 12
14. ปี พ.ศ.2543 จัดหางบประมาณสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
จากนายวัลลภ นางจารุวัส แสงแก้ว จำนวน 500,000 บาท
- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียน “ไกรแก้ว ราษฎร์รังสรรค์” เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสียง ห้องสมุดภาพ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องส่งเคเบิลทีวี
- ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนแรกของอำเภอแกลง
- ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับอำเภอ และอันดับ 2 ระดับจังหวัด
15. ปี พ.ศ.2544 จัดหาเทคโนโลยีประจำอาคารศูนย์การเรียน ฯ ประกอบด้วย
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โดยติดตั้งระบบ LAN เป็นเงิน 150,000 บาท
- จัดซื้อกล้องถ่ายวีดีทัศน์ ระบบดิจิตอล 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท
- ปรับปรุงห้องสมุดโดยใช้ระบบบาร์โค้ต ด้วยสแกนเนอร์ปริ๊นเตอร์เลเซอร์ เป็นเงิน 120,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องก๊อปปี้ปริ๊นเตอร์ เพื่อจัดทำเอกสาร เป็นเงิน 60,00 บาท โดยเงินบริจาคของคณะครู
16. ปี พ.ศ.2544 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง งบประมาณจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
- ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โอนสายนอก 2 สาย สายใน 10 จุด โดยเงินบริจาค 40,000 บาท

สมัยนายวิจิตร์ จิตร์เครือ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการเพิ่มผลผลิต ของสถาบันเพิ่มผลผลิต กระทรวงอุตสาหกรรม
2. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมัยนายสมนึก คงเจริญ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

1. ปี พ.ศ.2548 ติดตั้งเครื่องรับสัญญานดาวเทียม 1 ชุด โดยใช้เงินบริจาค จำนวน 15,500 บาท
2. ปี พ.ศ.2549 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง งบประมาณจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จำนวน 100,000 บาท
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
- จัดกิจกรรมโรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด

พื้นที่ของโรงเรียน

แปลงที่ 1 พระครูเฮ้า ไกรแก้ว และนางฉิม การุณ มอบที่ดินตาม สค.เลขที่ 196
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2498 ให้ปลูกสร้างอาคารเรียน พร้อมสนาม เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
แปลงที่ 2 นายวีระ รอบรู้ ยกให้ทางทิศตะวันตก ติดกับถนนสายประแส-สุขุมวิท
แปลงที่ 3 พระครูประภัทรวิริยคุณ พร้อมด้วยไวยาวัจจกรณ์ นายบุญรอด ปรีชา ได้มอบที่ธรณีสงฆ์ เนื้อที่ 15 ไร่ ทางด้านทิศตะวันออกให้โรงเรียนใช้ก่อสร้างอาคารเรียน และทำการเกษตร
ปี พ.ศ.2536 แบ่งที่ดินจำนวน 1 ไร่เศษ กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ด้านมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ให้ก่อสร้างสำนักงานสุขาภิบาลตำบลปากน้ำประแส
ปัจจุบัน โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 25 ไร่


เข้าชม : 3989


ข้อมูลสารสนเทศ 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการนักเรียน 15 / ก.ค. / 2559
      งานแนะแนว 15 / ก.ค. / 2559
      งานห้องสมุด 15 / ก.ค. / 2559
      งานประชาสัมพันธ์ 15 / ก.ค. / 2559
      กลุ่มบริหารงบประมาณ 14 / ก.ค. / 2559


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th