[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  

  

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวโอปอ ยังเหลือ

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


รายงานเรื่อง ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน นางสาวโอปอ ยังเหลือ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ปีที่รายงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 = 85/85 2) เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และ

หลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ที่ได้มาโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จาก 3 ห้องเรียน มีนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานั้น มีประสิทธิภาพ 88.25/86.67 ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ 85/85

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับค่าเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด


เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

เข้าชม : 348


ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา 15 / พ.ค. / 2562
      ประกาศผลการสอบครูภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 15 / พ.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวโอปอ ยังเหลือ 17 / ม.ค. / 2562
      ข้อมูล ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จ.นครปฐม 23 / พ.ย. / 2561
      เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 / พ.ย. / 2561


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th